మీరు మీ వ్రాతపూరిత ఆహ్వానాన్ని (లేఖను) కోల్పోయారా లేక మీరు అందుకోలేదా?

సర్వేకు మీ వ్రాతపూరిత ఆహ్వానాన్ని (లేఖను) మీరు కోల్పోయారా లేక మీరు అందుకోలేదా?

మా Effectory ఉద్యోగుల్లో ఒకరిని  మా చాట్ ద్వారా (స్క్రీన్ యొక్క అడుగు భాగములో కుడి వైపున) సంప్రదించండి లేదా ప్రారంభ పేజీలోని కాంటాక్ట్ బటన్‌ను ఉపయోగించి మా సంప్రదింపు వివరాలను కనుగొనండి. మీకు మరింతగా సహాయపడడానికి వారు సంతోషపడతారు.

Was this article helpful?
2 out of 2 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.