నా ప్రశ్నావళి అందినట్లు నాకు ఎలా తెలుస్తుంది?

మీ జవాబులు Effectory కి వచ్చాయని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది?
జవాబులను పంపిన తర్వాత మీ ప్రశ్నావళి మూసివేయబడింది. మీరు ప్రశ్నావళిని పూర్తి చేసినట్లు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తే, మీ జవాబులను Effectory అందుకుంది అని దీని అర్థం. మీ స్క్రీన్‌ పై క్రింది నోటిఫికేషన్ వస్తుంది:

మీరు ఇంకా ప్రశ్నావళిని తెరవగలరా?
మీరు ఇంకా ప్రశ్నావళిని తెరివగలిగితే మరియు జవాబులను ఇవ్వగలిగారంటే మీ జవాబులు ఇంకా అందలేదని అర్థం. క్రింద ఉన్న చిత్రంలో చూపించినట్లు, చివరి పేజీలో లేదా ప్రశ్నావళి అడుగున ఉన్న 'పంపించు' అనే బటన్ ను నొక్కడం ద్వారా మీరు మళ్ళీ ప్రశ్నావళిని సమర్పించవచ్చు:

 

Was this article helpful?
2 out of 4 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.