నేను నా ప్రశ్నావళిని Effectoryకి ఎలా పంపాలి?

ప్రశ్నావళిని పంపించడానికి, ఆహ్వానంతో పాటు మీకు వచ్చిన కవరును ఉపయోగించండి. పొరపాటున మీరు కవరును అందుకోకపోతే, మీరు ఈ క్రింది చిరునామాకు ప్రశ్నావళిని పంపవచ్చు, తపాలా స్టాంప్ అవసరం లేదు.

Effectory B.V.
Postbus 20620
1001 NP Amsterdam
The Netherlands

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.