నా వ్రాతపూరిత ప్రశ్నావళిపై నేను ఒక తప్పు సమాధానంను ఎంటర్ చేశాను, నేను ఇప్పుడు ఏమి చేయాలి?

మీరు తప్పు జవాబు వర్గంలో ఒక వృత్తమును కలరింగ్ చేసినట్లయితే, మీరు దాని మీద క్రాస్ చేయడానికి అనుమతించబడతారు. ఆ తరువాత మీరు ఇప్పటికీ సరైన జవాబు వర్గానికి చెందిన వృత్తం మీద కలర్ చేయవచ్చు, అప్పుడు మీ తుది ఎంపికను మీ మునుపటి జవాబుకంటే కొంచెం ముదురు రంగులో కలర్ చేయాలి. అలా చేయడం ద్వారా, సరైన జవాబు ఫలితాలలో చేర్చబడుతుంది.

Was this article helpful?
4 out of 15 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.