నేను ఒక ప్రశ్నకు బహుళ సమాధానాలను ఇవ్వవచ్చా?

దాదాపు అన్ని క్లోజ్డ్ ప్రశ్నలకు మీరు ఒక జవాబును ఎంచుకోవలసిందిగా అడుగుతారు. మీరు ప్రశ్నావళిలో ఒక్క జవాబు ఇవ్వవలసినదానికి  బహుళ సమాధానాలను టిక్ చేసి ఉంటే, అప్పుడు దానిని "జవాబు లేదు" అని Effectoryచే అన్వయించబడుతుంది. బహుళ జవాబులు ఇవ్వవచ్చు అని ప్రశ్న పక్కన వివరించబడినట్లయితే, అప్పుడు మీరు బహుళ జవాబులను టిక్ చేయవచ్చు. ఓపెన్ ప్రశ్నలకు, ప్రశ్నకు జవాబును రూపొందించడానికి మీరు బాక్స్‌లోని మొత్తం స్థలమును ఉపయోగించుకోవచ్చు.

Was this article helpful?
1 out of 1 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.