'నా మేనేజర్' అంటే ఎవరిని సూచిస్తుంది?

మీ మేనేజర్ అని ప్రస్తావించినప్పుడు, కాగితంపై మీ మేనేజర్ గా అధికారికంగా పేర్కొన్న వ్యక్తిని మేము సూచిస్తున్నాము.  సాధారణంగా , మీతో పనితీరు సమీక్షా సమావేశాలు మరియు/లేదా అంచనా ఇంటర్వ్యూలను నిర్వహించే వ్యక్తి అయి ఉంటారు. అనుమానం ఉంటే, దయచేసి సర్వేలో మీ మేనేజర్గా ఉద్దేశించబడిన వ్యక్తి ఎవరు అని మీ మేనేజర్ని అడగండి

Was this article helpful?
2 out of 2 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

0 comments

Please sign in to leave a comment.